EXCLUMAT B.V.

Your innovator in building products

Algemene Voorwaarden EXCLUMAT B.V.

Artikel
I. Algemeen

 1. Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen- inkoop, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: Exclumat BV, gevestigd te Harderwijk of ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst;
  2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die bij of via de opdrachtnemer goederen besteld en/of koopt of degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht.

Artikel
II. Aanbieding

 1. Elke aanbieding van de opdrachtnemer is vrijblijvend en eerst bindend nadat deze door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 2. Alle aanduiddingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer.
 3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst

Artikel
III. Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Mondelinge toezegging en door de afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk bevestigd zijn. Indien binnen een redelijke termijn voor levering der materialen resp. de aanvang der werkzaamheden de opdrachtnemer terzake van een mondeling gegeven en aanvaarde opdracht geen schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen is de opdrachtnemer gerechtigd een opdrachtbevestiging op te maken en te verzenden. Door middel van de voor akkoord getekende kopie daarvan dient de opdrachtgever de ontvangst te bevestigen en zijn instemming ermede te melden. Indien deze melding na acht dagen niet heeft plaatsgevonden of geen andersluidend bericht is ontvangen, zo is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst gesloten te achten, overeenkomstig de opdrachtbevestiging en zal in dat geval lid 1 van toepassing zijn voor zover betreft het ogenblik van haar totstandkoming.
 3. De schriftelijke bevestiging van de ontvangen opdracht als bedoeld in de eerste zin van lid 2 heft alle daarmee strijdige condities op welke in de mondelinge afspraak mochten zijn genoemd.

Artikel
IV. Prijs

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van totstandkoming der overeenkomst voor de opdrachtnemer geldende inkoopprijzen en/of arbeidslonen.
 2. Indien na de datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij uit de offerte een vaste prijs blijkt. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst, binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden.

Artikel
V. Levertijd

 1. Opgegeven levertijden dienen geacht te worden een benadering te geven van het beoogde tijdstip van levering en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, docht zij zijn niet bindend.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens de opdrachtnemer aangegane verplichting noch op het al dan niet met rechterlijk machtiging verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd. Behoudens afwijkende overeenkomst neemt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid op zich tot vergoeding in welke vorm dan ook van schade, voortvloeiende uit vertraging in de levering.

Artikel
VI. Risico -en eigendomsovergang

 1. Levering vindt plaats volgens de geldende term: Ex Works (af fabriek). Indien de opdrachtgever afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.
 2. Goederen gelden als geleverd, zodra de opdrachtnemer de opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken bij de opdrachtnemer of bij een derde klaar staan om door de opdrachtgever te worden afgehaald of om in opdracht van de opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van de goederen eerste op de opdrachtgever over, na betaling door de opdrachtgever van al hetgeen hij aan opdrachtnemer, hetzij terzake der levering, hetzij terzake van verrichte werkzaamheden, verschuldigd is.
 4. Onverminderd de overige hem toekomende rechten, wordt de opdrachtnemer onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens de opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde goederen op eerste vordering tot zich te nemen onverlet zijn recht op schadevergoeding – zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de opdrachtgever het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de opdrachtgever. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de opdrachtnemer het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel VII. Betaling.

 1. Betaling, hetzij van de gehele order, hetzij – bij overeengekomen levering in gedeelten – van de successievelijke geleverde goederen moet, behoudens door opdrachtnemer toegestane afwijkingen, binnen 14 dagen na levering geschieden. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, wordt opdrachtgever rechtswege in verzuim te zijn.
 2. Op de betaling van de in art. IV , tweede lid, bedoelde prijsverhoging zijn de in het voorgaande lid genoemde termijnen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is opdrachtnemer bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 6. Opdrachtnemer is voorts, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, gerechtigd de overeenkomst en alle andere met de opdrachtgever afgesloten contracten zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, in welk(e) geval(len) de opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de voor opdrachtnemer ontstane kosten en schaden. Tevens zullen alle bedragen die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is hetzij uit de overeenkomst hetzij anderszins terstond opeisbaar zijn. Deze bevoegdheid geldt overeenkomstig indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd.
 7. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijk aanmaning gestelde betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht op opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
 8. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel
VIII. Garantie en reclamering.

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperking staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal.
 2. Indien door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever garantie wordt vertrekt ten aanzien van de door haar geleverde producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijk uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de opdrachtgever geen beroep doen op garantie, onverminderd dienst wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
 3. Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever gegrond zou zijn, zal de opdrachtnemer de te leveren producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
 4. Alle eventuele garantieverplichtingen van opdrachtnemer vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de opdrachtgever of een derde zonder toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in de door de gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 5. Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen garantie gegeven.
 6. Op van derden betrokken goederen wordt door de opdrachtnemer niet meer garantie gegeven dan aan hem door zijn leverancier wordt gegeven.
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is opdrachtnemer niet verplicht retourzendingen van de opdrachtgever te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door opdrachtnemer van de door de opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de opdrachtgever, totdat de producten door opdrachtnemer zijn gecrediteerd.
 8. Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever, schriftelijk bij de opdrachtnemer bekend gemaakt te worden. Bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Reclamering terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht dagen nadat het gebrek aan de opdrachtgever bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk bij de opdrachtnemer bekend gemaakt te worden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt.
 9. Het beweerdelijk niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 10. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
 11. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtnemer alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Artikel IX. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel VIII van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het niet nakomen der garantieverplichtingen, is uitgesloten.
 2. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtnemer, diens ondergeschikten danwel andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
  3. Overschrijding van de levertijd.
 4. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade, die tijdens de levering worden veroorzaakt aan goederen en/of eigendommen van opdrachtgever, indien deze laatste die schade binnen tweemaal 24 uur schriftelijk bij de opdrachtnemer aanmeldt.
 5. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 7. De opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor alle kosten, schaden en interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen hem worden ingesteld; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door de opdrachtnemer.

Artikel
X. Annulering door de opdrachtgever

 1. Ingeval opdrachtgever een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht annuleert, is hij verplicht, aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen van 15% van de koop zijnde een vergoeding voor de door de opdrachtnemer reeds gemaakt algemene kosten en winstderving.
 2. Daarenboven is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer de kosten te vergoeden van de door opdrachtnemer speciaal voor de betreffende opdracht geproduceerde danwel ingekochte goederen.
 3. Deze goederen zullen ter beschikking van opdrachtgever worden gesteld, waarbij deze zich verplicht de goederen binnen acht dagen af te nemen.

Artikel XI. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien
  een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin
  sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
  Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door
  opdrachtnemer niet mogelijk is langer duur dan drie maanden, zijn beide
  partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
  zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in
  dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van
  economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de opdrachtnemer zijn
  ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen
  inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de opdrachtnemer
  als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg,
  mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele
  vestigingen van opdrachtnemer of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd,
  vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of
  materialen of grondstoffen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven
  van opdrachtnemer.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van
  overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
  geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en in de
  opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
  overeenkomst.

Artikel XII. Geschillen

 1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht.
 2. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van het Nederlands Arbitrage Instituut te ‘s-Gravenhage en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.
 3. Het in het eerste lid bepaalde doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende maatregelen te wenden tot de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtsprekend in kort geding, en evenmin aan de bevoegdheid van partijen om conservatoire beslagen te leggen en daarvan verwaardeverklaring te vorderen en om faillissement aan te vragen.

Artikel XIII. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze
  voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het
  Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.
 2. Partijen worden geacht domicilie te hebben
  gekozen ter woonplaats of ter plaatse van vestiging van de opdrachtnemer.